Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Kastmakers.nl

Welkom bij Kastmakers.nl. Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bezoeken en gebruik van de website Kastmakers.nl, alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website worden aangeboden (de "Diensten").

1. Algemeen
1.1. Door gebruik te maken van Kastmakers.nl gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.

1.2. Kastmakers.nl behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Indien u na een wijziging van de Voorwaarden gebruik blijft maken van de website, impliceert dit uw acceptatie van de gewijzigde Voorwaarden.

2. Gebruiksvoorwaarden
2.1. U stemt ermee in om de website uitsluitend voor rechtmatige doeleinden te gebruiken en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen, noch hun gebruik en genot van de website beperkt of verhindert.

2.2. Het is verboden om enig deel van de inhoud van de website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kastmakers.nl.

3. Aansprakelijkheid
3.1. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij trachten nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie niet garanderen.

3.2. Kastmakers.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten voortvloeiend uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie op deze website, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Kastmakers.nl.

4. Intellectueel Eigendom
4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto's en software, behoren toe aan Kastmakers.nl of haar licentiegevers.

4.2. U mag geen enkel materiaal van de website gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kastmakers.nl.

5. Privacybeleid
5.1. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens wordt beschreven in ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van de website, stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid.

6. Toepasselijk Recht en Geschillen
6.1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland.

7. Contact
7.1. Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@kastmakers.nl.

Door gebruik te maken van Kastmakers.nl gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2024.